Canlı Destek ve KVKK Aydınlatma Metni

ADABUZ CANLI DESTEK
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu
olarak Halil Bozacı – ADABUZ TEKNİK (“ADABUZ” veya “Şahıs Firması”) tarafından aşağıda açıklanan
kapsamda işlenebilecektir.
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
adabuz.com adresinden müşteri temsilcimizle iletişime geçilmesi amacıyla görüntülü görüşme
talebinde bulunarak ad, soyad, e-posta, cep telefonu numarası bilgilerinizi paylaşmanız neticesinde
ve görüntülü görüşmenin kayıt altına alınması vasıtasıyla temin edilen kişisel verileriniz müşteri
memnuniyeti işlemlerinin ifası için işlenmektedir.
2. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarıldığı Yerler ve Aktarım Amacı
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak talep edilmesi halinde resmi kurum ve kuruluşlar ile amaçla
bağlantılı olarak açılan tedarikçimize aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin işlenme amacı ile verilerin
aktarım amacı paralellik göstermektedir. Ayrıca, ticari elektronik ileti izni vermeniz halinde İleti
Yönetim Sistemi A.Ş. ile paylaşabilmektedir.
3. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz teknosa.com adresinden doldurduğunuz form ve görüntülü görüşmenin kayıt altına
alınması vasıtasıyla kısmen otomatik olan yöntemle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un m.
5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimiz
için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
Tarafınıza ticari elektronik ileti gönderimi için izin vermeniz halinde gerçekleştirilecek olan kişisel veri
işleme faaliyeti ve profilleme faaliyeti Kanun’un m. 5/1 hükmü uyarınca açık rıza alınması hukuki
sebebi uyarınca gerçekleştirilecektir.
4. Veri Sorumlusuna Başvuru Yolları ve Haklarınız
Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu
kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini
gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir
sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme.
Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları
Hakkında Tebliğ uyarınca tarafımıza iletebilirsiniz. Başvurularınızı aynı zamanda
www.adabuz.com’dan ulaşabileceğiniz ADABUZ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize
iletebilirsiniz. Ayrıca, “Yahyalar Mahallesi Turan Caddesi No:15 Adapazarı/Sakarya” adresindeki genel
merkezimize postalayabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde
başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi
halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep
edilebilecektir.

Canlı Destek